Missie

Vzw Erat ondersteunt (kwetsbare) jongeren om een positieve, zelfgekozen positie in de samenleving op te nemen. We helpen hen om hun leven weer in handen te nemen en te evolueren van een afhankelijke positie in de samenleving, naar onafhankelijke, actieve burgers die naar eigen vermogen een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving.

We geloven dat in elke jongere voldoende potentieel zit om mee aan de slag te gaan, gaan samen op zoek naar wat wél nog lukt en nemen deze succesverhalen mee naar domeinen die momenteel (nog) moeilijk lopen. We creëren positieve en geloofwaardige rolmodellen waar anderen, die in een vergelijkbare situatie verkeren, inspiratie uit kunnen putten. Door positieve verhalen naar buiten te brengen en in te zetten op ontmoeting, bieden we een tegengewicht aan de stigmatisering waar bepaalde groepen in de samenleving mee geconfronteerd worden.

Vzw Erat sensibiliseert de samenleving en neemt een signaalfunctie op naar het werkveld en de overheden op verschillende niveaus. We geloven in participatie en zijn ervan overtuigd dat de stem van onze doelgroep onontbeerlijk is om tot goede oplossingen voor hun problemen te komen. Daarom voorzien we een permanente afvaardiging vanuit de doelgroep in het bestuur van vzw Erat.


Visie

Vzw Erat is er onvoorwaardelijk voor de jongeren en blijft kansen geven. We bouwen ruimte in om op een veilige manier te mislukken en te leren uit de gemaakte fouten. We verloochenen het verleden niet, maar focussen vooral op de toekomst. Samen met de jongeren kijken we waar ze naartoe willen. We bieden daarbij maximale ondersteuning, zonder het traject over te nemen. Jongeren blijven eigenaar van hun eigen traject. We zetten in op verbondenheid en wederzijds vertrouwen. Via deze opgebouwde vertrouwensband brengen we jongeren met een grote afstand tot de maatschappij stap voor stap dichter bij de reguliere samenleving. Met onze aanklampende aanpak voorkomen we dat jongeren afhaken wanneer het moeilijk wordt. Door gebruik te maken van de groepsdynamiek van bestaande netwerken, voorkomen we weerstand en verhogen we de motivatie om deel te nemen aan de activiteiten. 

We voorzien geen voorgeschreven programma's die de doelgroep van a tot z moet doorlopen om een bepaalde weg af te leggen, maar werken op maat van de groep. Samen verkennen we de noden en voorzien we een aangepast programma dat hieraan tegemoet komt. Indien bepaalde expertise niet aanwezig is in de organisatie, doen we beroep op partners die deze wel hebben. Op die manier brengen we hun aanbod naar een doelgroep die ze anders moeilijk bereiken. Deze aanpak werkt bovendien drempelverlagend indien doorverwijzing op een later tijdstip aangewezen is.

Vzw Erat gelooft dat een goed buikgevoel onvoldoende is om kwalitatief werk te leveren. Daarom gaan we op zoek naar (recente) wetenschappelijke inzichten om een duurzaam antwoord te bieden op de problemen waar de doelgroep mee geconfronteerd wordt. We werken hierbij altijd volgens de principes van wenselijke preventie.

We zien het als onze verantwoordelijkheid om een rol op te nemen in de professionele ontwikkeling van toekomstige werkkrachten in de sector. We bieden stagekansen, maar zoeken de opleidingsinstellingen ook op om hen te inspireren met ervaringen uit onze praktijk. Op die manier leveren we een bijdrage die de jongeren uit de doelgroep indirect ten goede komt.


We zoeken de vonk.
We wakkeren ze aan.
We verspreiden het vuur.